Ο δ ο ί

Κωδικός προγράμματος : ODO (Πρώην MBK)

 

Ο δ ο ί

 

Το πρόγραμμα των οδών περιλαμβάνει την σχεδίαση – αρίθμηση των αξόνων των οδών  και των αξονοδιασταυρώσεων της πράξης εφαρμογής, την μηκοτομή καθώς και όλες τις λειτουργίες των «τομών εδάφους – χωματισμοί», που παρέχονται και με το πρόγραμμα του μοντέλου εδάφους.

 

Εργασίες στην οριζοντιογραφία

·        Σχεδίαση αξόνων παράλληλα σε Ρ.Γ. ή μέσες ευθείες

·        Κατάστρωση - αρίθμηση οδών

·        Αρίθμηση αξονοδιασταυρώσεων

·        Καθορισμός των σημείων που προβάλλονται τα κατώφλια στους άξονες

·        Εξαγωγή της χιλιομέτρησης των καταστρωμένων οδών σε αρχεία μηκοτομής του προγράμματος

·        Ενημέρωση των κορυφών στην οριζοντιογραφία με τα υψόμετρα της ερυθράς που προέκυψαν από την επίλυση των μηκοτομών.

·        Σχεδίαση συμβόλων που δείχνουν την ροή των ομβρίων όπως προκύπτει από τις κλίσεις της ερυθράς.

 

Εργασίες μηκοτομής

§         Εύχρηστος πίνακας εισαγωγής - διόρθωσης των στοιχείων εδάφους

§         Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο  *.GRD

§         Δυνατότητα προσαρμογής της μηκοτομής στο είδος της μελέτης με έτοιμα σενάρια όπως Κλασική αστική με Ρ.Γ. ή με μία γραμμή εδάφους

§         Δυνατότητα δημιουργίας νέων σεναρίων ή αλλαγής της εμφάνισης των έτοιμων όπως αλλαγή της σειράς αναγραφής των στοιχείων, αλλαγή του τίτλου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γραμμών στοιχείων ή εμφάνιση κεκλιμένων μηκών

§         Πύκνωση με ενδιάμεσες διατομές

§         Υπολογισμός ενδιάμεσων υψομέτρων διατομών με παρεμβολή βάσει των μηκών

§         Δυνατότητα υπολογισμού των υψομέτρων της 2ης ή της 3ης γραμμής, με εφαρμογή ΔΗ από τα υψόμετρα άλλης

§         Έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας στοιχείων

§         Οποιοσδήποτε συνδυασμός κλιμάκων μηκών και υψών

§         Σχεδίαση κατωφλίων δεξιά ή αριστερά

§         Ενημέρωση της προς επίλυση μηκοτομής με στοιχεία της ερυθράς των τεμνόμενων οδών που έχουν ήδη επιλυθεί

§         Σχεδίαση τμημάτων της ερυθράς με διάφορους τρόπους όπως με σημείο και κλίση, σημείο και ΔΗ κλπ.

§         Προεπισκόπηση των λύσεων που επιχειρούνται για την εφαρμογή των κατακόρυφων καμπυλών, πριν από την οριστικοποίησή τους

§         Υπολογισμός και αναγραφή των κλίσεων της ερυθράς ή κάποιας γραμμής εδάφους.

§         Κατασκευή καταρρακτών για διάφορα πλάτη χαρτιών

§         Σχεδίαση σκαριφήματος οριζοντιογραφίας

§         Υπολογισμοί χωματισμών με μέσες επιφάνειες και σχεδίαση διατομών όταν έχουμε τρεις γραμμές εδάφους