Βασικό Σχεδιαστικό

Κωδικός :   BSP

 

Μερικές εργαλειοθήκες

 

 

 

 

·        Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο απ’ ευθείας από το πρόγραμμα GGTOP ή από σειριακά αρχεία ή με πληκτρολόγηση σε κελιά μέσω ειδικού προγράμματος για τον σκοπό αυτό.

·        Τα σημεία εισάγονται ως ενιαίες οντότητες (σημείο, κωδικός, υψόμετρο σε χωριστά layers) με την μορφή Block ή ως απλά Points (χωρίς αριθμούς και υψόμετρα) όταν χρειάζονται μόνο για το μοντέλο εδάφους και όχι για απόδοση.

·        Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα…) στην επιφάνεια του σχεδίου, αν περιέχεται στο αρχείο ως πέμπτο πεδίο (Κωδικός Χ Υ Ζ Περιγραφή)

·        Αυτόματη σύνδεση συνεχόμενων ταχυμετρικών, με γραμμές που είναι δηλωμένες στην περιγραφή των σημείων (π.χ. OR για όριο, SR για συρματόπλεγμα, DR για δρόμο κλπ). Η διαδικασία λειτουργεί προαιρετικά.

·        Προσθήκη νέων ταχυμετρικών με κλικ στην οθόνη ή στις κορυφές γραμμών όπου δεν υπάρχουν ήδη.

·        Υπολογισμός υψομέτρου σημείου από τα γειτονικά του (εφαρμόζοντας ΔΗ, με γραμμική παρεμβολή ή με παρεμβολή από τρία άλλα που το περιβάλουν).΄

·        Στις περιπτώσεις σχεδιασμένου polyline του οποίου μερικές ενδιάμεσες κορυφές δεν αντιστοιχούν σε ταχυμετρικό, υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν νέα ταχυμετρικά με ταυτόχρονο υπολογισμό του υψομέτρου τους από τα υπόλοιπα, με γραμμική παρεμβολή. Το ίδιο αν υπάρχουν ενδιάμεσα σημεία χωρίς υψόμετρο.

·        Απόδοση σχεδίων με απλές ή με σύνθετες ιδιότητες γραμμών (π.χ. SR, OR _SR).

·        Απ ευθείας κατασκευή σύνθετων σχημάτων (κτίριο 2 ή τριών σημείων, εσοχές κλπ)

·        Εμπλουτιζόμενες βιβλιοθήκες τοπογραφικών συμβόλων

·        Εμπλουτιζόμενες βιβλιοθήκες συχνά χρησιμοποιούμενων φράσεων κειμένου

·        Διαστασιολόγηση ευθυγράμμων τμημάτων ή τεθλασμένης πλευράς, με κλικ στα σημεία ή με επιλογή των γραμμών, με την μορφή απλού αριθμού ή με αναγραφή και των σημείων που πατάνε οι κορυφές.

·        Διαγραμμίσεις κλειστών ή ανοικτών κτιρίων με παραμετροποιημένες διαστάσεις

·        Βασικές εμβαδομετρήσεις

·        Τοποθέτηση πίνακα συντεταγμένων στο σχέδιο οποιασδήποτε εμβαδομέτρησης του GGCAD ή οποιουδήποτε σχεδιασμένου Polyline

·        Υπολογισμός εισφοράς σε γη

·        Ελεγχος απόκλισης μεταξύ μετρηθέντος εμβαδού και του Εθνικού Κτηματολογίου

·        Δημιουργία σκαριφήματος γεωμετρικών μεταβολών για εγγραφή στο εθνικό κτηματολόγιο.

·        Διανομές οικοπέδων με τέσσερις τρόπους (από κορυφή του αρχικού εμβαδού, κατά μήκος πλευράς με καθορισμό μήκους του προσώπου, παράλληλα ή κάθετα σε πλευρά). Το αρχικό σχήμα εμβαδομετρείται επί τόπου ή διαβάζεται από οτιδήποτε έχει εμβαδομετρηθεί στο σχέδιο, με κλικ στον κωδικό του.

·        Εργαλεία επεξεργασίας και αποσφαλμάτωσης (εξάλειψης ατελειών) σχεδίων

·        Μετατροπή ή Εξαγωγή σχεδίων με διαφορετική κωδικοποίηση των Layers για χρήση από άλλα προγράμματα.

·        Εργαλείο επεξεργασίας ή δημιουργίας σειριακών αρχείων συντεταγμένων με κελιά.

·        Μεταγλωτισμός σειριακών αρχείων

·        Εξαγωγή σε σειριακά αρχεία ή Excel, συντεταγμένων σημείων ή στοιχείων εμβαδομετρήσεων

·        Εκτύπωση τευχών σημείων και εμβαδομετρήσεων

·        Μετατροπές Χ,Υ συντεταγμένων σχεδίων με κοινά σημεία

·        Μετατροπές Χ,Υ συντεταγμένων σχεδίων απ’ ευθείας από HATT στο ΕΓΣΑ με συντελεστές (σε συνεργασία το αντίστοιχο πρόγραμμα του υπολογιστικού μέρους GGTOP)

·        Εκτύπωση εξασφαλίσεων σε τετράδες ανά σελίδα Α4. Το zoom κάθε στάσης με τις εξασφαλίσεις της, ρυθμίζεται από τον χρήστη ή προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να χωράει.

·        Διαμόρφωση πινακίδων ορθών, κεκλιμένων, όνυχα, κανάβου, τίτλων.

·        Σχεδίαση υπομνήματος σημειακών συμβόλων, συμβολισμών γραμμών και λεκτικών, με προεπισκόπηση του χώρου που πρόκειται να καλύψουν ώστε να αποφεύγεται επικάλυψη με άλλα σχεδιαστικά αντικείμενα.

·        Στοίχιση κορυφών εμβαδομετρήσεων στην διχοτόμο, έξω από το σχήμα ή μέσα σε αυτό, σε απόσταση από την κορυφή την οποία μπορεί να καθορίσει ο χρήστης.

·        Μετατροπή των ταχυμετρικών σε παρόμοια σημεία με ταυτόχρονη μεταφορά τους σε διαφορετικά layers.

 

 

Εισαγωγή τοπογραφικών σημείων

 

Η εισαγωγή γίνεται από το GGTOP ή από σειριακά αρχεία μορφής (Κωδικός   x    y    z) ή με πληκτρολόγηση

Το σειριακό αρχείο μπορεί να έχει επιπλέον πεδίο παρατηρήσεων οι οποίες θα εμφανιστούν στην οθόνη κάτω από το υψόμετρο σε δικό τους layer.

Τα σειριακά αρχεία μπορούν να έχουν ως διαχωριστικό πεδίων ένα ή περισσότερα κενά ή κόμμα

 

 

 

 

Ειδικά για ταχυμετρικά μπορεί να γίνει αυτόματα η σύνδεσή τους με γραμμές,

όταν συνεχόμενα σημεία έχουν την ίδια κωδικοποιημένη παρατήρηση.

 

 

 

 

Σ χ ε δ ί α σ η   γ ρ α μ μ ώ ν

 

Με μία ιδιότητα

 ή με

σύνθετες ιδιότητες από μενού εικονιδίων

ή με

σύνθετες ιδιότητες από μενού λεκτικών

 

 

Σχεδίαση κλειστών σχημάτων

 

Εισαγωγή συμβόλων

 

 

Κ ε ί μ ε ν α

 

Εμπολουτιζόμενη λίστα έτοιμων φράσεων για τοποθέτηση στο σχέδιο

 

ομαδική διόρθωση χαρακτηριστικών κειμένων

 

 

Διαγράμμιση κτιρίων

 

 

Ε μ β α δ ο μ ε τ ρ ή σ ε ι ς

 

1.  Απλή εμβαδομέτρηση

 

( Υπολογισμοί - Ερωτήματα > Εμβαδά )

 

Υπολογίζει το εμβαδόν ενός πολυγώνου είτε με σημεία είτε με επιλογή σχεδιασμένου Polyline είτε με υπόδειξη εσωτερικού σημείου του πολυγώνου και γράφει προαιρετικά στην οθόνη το αποτέλεσμα σε Layer που ονομάζεται Area_txt.

Σε αυτήν την περίπτωση εμβαδομέτρησης που είναι και η συνηθέστερη, σχεδιάζεται ένα κλειστό Polyline το οποίο είναι αντίγραφο του σχήματος του οικοπέδου το οποίο στο τέλος μπορεί να αποθηκευθεί προαιρετικά στο Layer Area_plg (πολύγωνα εμβαδομετρήσεων), ή να διαγραφεί.

Ο τρόπος εκτέλεσης της εμβαδομέτρησης περιγράφεται παρακάτω με τίτλο «Τρόπος εμβαδομέτρησης ή σχεδίασης πολυγώνων».

 

2.  Test κλεισίματος με κλικ στο εσωτερικό

 

( Υπολογισμοί - Ερωτήματα > Εμβαδά )

 

Υπολογίζει το εμβαδόν με υπόδειξη εσωτερικού σημείου του πολυγώνου και γράφει προαιρετικά στην οθόνη το αποτέλεσμα σε Layer που ονομάζεται Area_txt.

Ο έλεγχος κλεισίματος γίνεται με μία κόκκινη γραμμή η οποία χρωματίζει το περίγραμμα του σχήματος.

Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι οι πλευρές του οικοπέδου έχουν κοινές κορυφές παντού.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί εκτροπή της κόκκινης γραμμής από το σχήμα, τότε ελέγχουμε την ακρίβεια σχεδίασης των γραμμών ορίων στο σημείο εκτροπής, καθώς και αν υπάρχει κόμβος στο σημείο αυτό.

 

3.  Εμβαδά Βασικού Πακέτου

 

Η ενότητα αυτή αφορά αρχειοθετούμενες εμβαδομετρήσεις συμβατές με τις αντίστοιχες του υπολογιστικού μέρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι εάν το σχέδιο έχει το ίδιο όνομα με την αντίστοιχη βάση του GGTOP από την οποία έχουν εισαχθεί τα ταχυμετρικά σημεία, τότε τα εμβαδά αυτά είναι αναγνώσιμα και διαχειρίσιμα και από τα δύο περιβάλλοντα εργασίας δηλαδή και από το GGTOP και από το GGCAD.

 

Με αυτή την εφαρμογή μπορούμε να γράψουμε τους αριθμούς των οικοπέδων και των κορυφών τους, να εκτυπώσουμε λίστες, να γράψουμε αυτόματα το εμβαδόν με την περιγραφή του στο εσωτερικό του οικοπέδου ή στον τίτλο καθώς και να τοποθετήσουμε σε ένα σημείο του σχεδίου πίνακα συντεταγμένων εμβαδομέτρησης ή συγκεντρωτικό πίνακα συντεταγμένων και πλευρών εάν έχουμε περισσότερα του ενός οικόπεδα.

 

Οι εντολές στο μενού καθώς και στην αντίστοιχη εργαλειοθήκη, είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τη σειρά εκτέλεσης.

 

Προτεινόμενος τρόπος εργασίας

 

Κατ’ αρχήν κλείνουμε όλα τα Layers εκτός από αυτά που περιέχουν τα όρια των ιδιοκτησιών.

 

1.      Γράφουμε τους κωδικούς των οικοπέδων στο εσωτερικό των σχημάτων ώστε να περιέχονται εξ ολοκλήρου σε αυτά. Η πληκτρολόγηση των κωδικών γίνεται πάντα με Αγγλικούς χαρακτήρες για εμφανιστούν στα Ελληνικά.

2.      Σχεδιάζουμε τα πολύγωνα (κλειστά Polylines) που περιγράφουν τα οικόπεδα, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εντολή. Τα πολύγωνα σχεδιάζονται είτε με κλικ στο εσωτερικό των οικοπέδων είτε σημείο προς σημείο.

3.      Αφού σχεδιαστούν όλα τα πολύγωνα, εκτελούμε «αρίθμηση κορυφών βάσει των πολυγώνων». Η εντολή αυτή τοποθετεί κύκλους και αριθμούς ή γράμματα σε όλες τις κορυφές των οικοπέδων, και όταν τελειώσει ερωτά εάν θέλετε να εκτελέσει απ’ ευθείας και την καταχώρηση των εμβαδομετρήσεων στο αρχείο, δηλαδή την αμέσως επόμενη ενέργεια.

4.      Εκτελούμε «εμβαδομέτρηση των σχεδιασμένων πολυγώνων» για να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία των οικοπέδων. Αυτό γίνεται αν δεν το κάναμε ήδη με τον προηγούμενο τρόπο μετά την αρίθμηση των κορυφών.

 

Εάν έχουμε μόνο ένα οικόπεδο τότε μπορούμε να παρακάμψουμε τα παραπάνω  εκτελώντας απ’ ευθείας «Εμβαδομέτρηση ΕΝΟΣ οικοπέδου» και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε κύκλους – αρίθμηση κορυφών και διαστάσεων με επόμενες ενέργειες.

Τα πολύγωνα των οικοπέδων είναι κλειστά Polylines τα οποία αρχειοθετούνται στο Layer «AREA_PLG»

Οι κωδικοί και τα λεκτικά των κορυφών οικοπέδων καταγράφονται στο Layer  «AREA_TXT» ενώ οι κύκλοι των κορυφών στο «KYK_OR».

Τα πολύγωνα του Layer «AREA_PLG» πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε οικόπεδο. Αν λοιπόν θελήσετε εκ των υστέρων να αλλάξετε κάποιο όριο οικοπέδου, πρέπει να διαγράψετε το παλαιό Polyline και μετά σχεδιάσετε το νέο.

Αφού αρχειοθετηθούν τα οικόπεδα μπορούμε να εκτελέσουμε τις παρακάτω συμπληρωματικές εργασίες.

 

Εμφάνιση, Εκτύπωση, Διαχείριση εμβαδών

Από την παραπάνω φόρμα μπορείτε να εκτελέσετε Zoom σε οικόπεδο, να δείτε τις κορυφές του, να διαγράψετε καταχωρημένο εμβαδόν, να εκτυπώσετε συνοπτικό κατάλογο ή τεύχος με συντεταγμένες και πλευρές, καθώς και να ανοίξετε τον παρακάτω πίνακα όλων των κορυφών που υπάρχουν στο σχέδιο.

 

 

 

Σχεδίαση συμπληρωματικών στοιχείων στις εμβαδομετρήσεις

Από τον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε εμβαδομέτρηση από τη λίστα και μαρκάρουμε τις ενέργειες που θα εκτελεστούν.

 

 

Το οικόπεδο μετά την ολοκλήρωση της εντολής.

 

Ο πίνακας συντεταγμένων και πλευρών ενός οικοπέδου

 

Στην περίπτωση πολλών οικοπέδων μπορούμε να μαρκάρουμε «Συγκεντρωτικός πίνακας συντεταγμένων και πλευρών» οπότε σχεδιάζονται δύο διαφορετικοί πίνακες, χωρίς να επαναλαμβάνονται οι κοινές κορυφές των οικοπέδων.

 

Πως γίνεται η αρίθμηση των κορυφών

 

Περίπτωση αρίθμησης κορυφών βάσει των πολυγώνων

Οι επιλογές είναι δύο (με αριθμούς ή με γράμματα) και τοποθετούνται στο σχέδιο Blocks με ονομασία SHM_EMB που περιλαμβάνουν κύκλους και κωδικούς.

 

Περίπτωση εμβαδομέτρησης ενός οικοπέδου

Σε αυτήν την περίπτωση οι κωδικοί καταχωρούνται στο αρχείο εμβαδομετρήσεων και προστίθενται στο σχέδιο αργότερα με την εντολή <Σχεδίαση συμπληρωματικών…>


 


Εάν έχουν σχεδιαστεί ήδη οι κορυφές από προηγούμενη ενέργεια, τότε επιλέγουμε τον πρώτο τρόπο (με εύρεση των σχεδιασμένων κορυφών), διαφορετικά ένα από τους επόμενους.

Στην τελευταία περίπτωση (με γράμματα) δεν υπάρχει ο περιορισμός των 24 γραμμάτων του αλφάβητου γιατί στη συνέχεια μπαίνουν αλφαριθμητικοί κωδικοί (Α1,Β1… Α2,Β2…)

Εάν χρησιμοποιήσαμε έναν από τους τέσσερις τελευταίους τρόπους, εκτελούμε εκ των υστέρων “Σχεδίαση κύκλων – κορυφών …” για να προστεθούν οι κορυφές στο σχέδιο.

 

 

Τρόπος εμβαδομέτρησης ή σχεδίασης πολυγώνων

 

Στη γραμμή εντολών εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

 

[F1]= Με σημεία / [F2]= Επιλογή Polyline / [Αριστερό ΚΛΙΚ]= αυτόματη εύρεση:

 

Οι επιλογές στο σημείο αυτό είναι τρεις.

Να πιέσουμε F1 για να υποδείξουμε τα σημεία του πολυγώνου ένα προς ένα.

Να πιέσουμε F2 για να υποδείξουμε ένα ήδη σχεδιασμένο κλειστό πολύγωνο (polyline)

Να δείξουμε απ’ ευθείας με το ποντίκι ένα σημείο στην οθόνη για να βρεθεί αυτόματα το κλειστό πολύγωνο που περιέχει αυτό το σημείο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να φαίνεται ολόκληρο το οικόπεδο στην οθόνη.

 

 

Έλεγχος απόκλισης εμβαδού σε σχέση με το εθνικό κτηματολόγιο και δημιουργία σκαριφήματος γεωμετρικών μεταβολών για εγγραφή των γεωμετρικών στοιχείων στο εθνικό κτηματολόγιο  (νόμος 2664/98)

 

Στις περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο πρέπει :

1ον   Οι αποτυπώσεις των γεωτεμαχίων να γίνονται στο σύστημα ΕΓΣΑ 87

2ον   Να γίνεται έλεγχος απόκλισης μεταξύ του μετρηθέντος εμβαδού και του ενημερωμένου κτηματογραφικού διαγράμματος του εθνικού κτηματολογίου.

 

Για τον έλεγχο απόκλισης του εμβαδού συγκρίνεται η διαφορά μεταξύ του μετρηθέντος εμβαδού και του εθνικού κτηματολογίου, με την μέγιστη ανοχή  UE  που καθορίζεται από τις προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογίου, με τον παρακάτω τύπο.

 

UE  =  2.576   *   (σ/2)   *   K

Όπου  σ = 0,16 για διαγράμματα 1:1000 ή 0,80 για διαγράμματα 1:5000 και Κ=ποσότητα που προκύπτει από τις συντεταγμένες του οικοπέδου όπως έχουν καταχωρηθεί στην χωρική βάση του εθνικού κτηματολογίου.

 

Αν η διαφορά των εμβαδών του τίτλου και του ενημερωμένου κτηματογραφικού διαγράμματος είναι μεγαλύτερη του UE, ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

·        Εάν επηρεάζονται όμοροι δικαιούχοι, υποβάλλεται στο κτηματολογικό γραφείο, αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του Ν. 2664/1998.

·        Εάν δεν επηρεάζονται όμοροι δικαιούχοι, υποβάλλεται αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή (εφόσον δεν έχει οριστεί Κτηματολογικός Δικαστής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου) για διόρθωση του καταχωρισθέντος εμβαδού στις πρώτες εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφο 8 του Ν.3127/2003

 

Το παρόν τμήμα των προγραμμάτων GGCAD χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του εμβαδού και την αυτόματη δημιουργία του σκαριφήματος γεωμετρικών μεταβολών.

 

 

Οι περιπτώσεις που καλύπτει είναι : Συνένωση, κατάτμηση, αλλαγή ορίων, εισαγωγή ή κατάργηση χώρου αποκλειστικής χρήσης, εισαγωγή ή κατάργηση δουλείας.

Οι περιπτώσεις κλιμάκων είναι δύο 1:1000 και 1:5000 στις οποίες έχουν συνταχθεί τα διαγράμματα του εθνικού κτηματολογίου.

Οι συντεταγμένες μπορούν να πληκτρολογούνται ή να παίρνονται από το σχέδιο είτε με κλικ είτε με επιλογή κωδικού εμβαδομετρημένου γεωτεμαχίου είτε με επιλογή σχεδιασμένου Polyline.

Αφού δοθεί η κλίμακα και συμπληρωθούν οι συντεταγμένες, πατάμε «Υπολογισμοί» για να γίνει ο έλεγχος του εμβαδού.

Η μέγιστη ανοχή υπολογίζεται βάσει του τύπου που αναφέρθηκε παραπάνω.

Αν βρεθούν αποκλίσεις στις κορυφές, τότε ενημερώνεται αυτόματα ο πίνακας «Κορυφές με διαφορές στα Χ,Υ».

Στη συνέχεια πατάμε «Σχεδίαση σκαριφήματος γεωμετρικών μεταβολών».

Το σκαρίφημα σχεδιάζεται σε ένα Layout του AutoCAD με ονομασία της μορφής  ΓΜ 461021822047 , δηλαδή Γεωμετρικές Μεταβολές του γεωτεμαχίου 461021822047.

 

Σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι η κατάτμηση, εμφανίζεται και τρίτος πίνακας δεδομένων, τον οποίο συμπληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο.

 

 

Υπολογισμός εισφοράς σε γη

 

 

Διανομή οικοπέδου

Αρχικό οικόπεδο

 

εμβαδομέτρηση του αρχικού οικοπέδου

 

 

 

 

αποτέλεσμα διανομής

 

 

Μετατροπή κωδικοποίησης των Layers

 

 

 

Δημιουργία ή επεξεργασία σειριακών αρχείων συντεταγμένων

 

 

Εξαγωγή σειριακών αρχείων συντεταγμένων

 

 

Εκτυπώσεις τευχών σημείων

 

 

Μετατροπές συντεταγμένων με κοινά σημεία

 

Μετατροπές συντεταγμένων από το HATT στο ΕΓΣΑ με συντελεστές

(Λειτουργεί σε συνεργασία με το αντίστοιχο πρόγραμμα του GGTOP)

 

 

Τελικές Πινακίδες

 

Όνυχες

 

 

Ελεύθερη σχεδίαση κανάβου